مرور برچسب

پدر

روز پدر

روز منسوب به پدر روزی است برای بزرگداشت  این مقام گرانقدر، این روز برای قدر دانی و تشکر از زحمات بی نهایت و محبت…