مرور برچسب

ریشه چهار شنبه سوری

چهارشنبه سوری

همانطور که در بالا گفتیم در ایران باستان چهارشنبه سوری به گونه ای دیگر برگزار می گردید و نام آن فروردیگان بود از…